• September 6, 2012
  • by
<div style="text-align:center;"><a href="http://livenepal.com/file/attachment/2012/09/bd9be33033b7116ae37945092e113b17.jpg" title="child.jpg" class="thickbox"><img src="http://livenepal.com/file/attachment/2012/09/bd9be33033b7116ae37945092e113b17_view.jpg" alt="child.jpg" height="287" width="298" class="parsed_image" /></a>
</div> <br /> <br />बढ्दो गर्मीमा जस्ताको छानोको तापले आकुलव्याकुल भई कक्षाकोठामा निदाइरहेका इटहरीका साना विद्यार्थीहरु ।
Posted in: Society